شیوه‌های استناددهی از نظر نوع استناددهی درون متن و برون متن به پنج بخش تقسیم می‌شود. مطابق آمار تقسیم‌بندی بیشترین شیوه استناددهی برای نوع شمارشی و کمترین تعداد برای حالت لیبل است.

  • نویسنده : شامل ۳شیوه
  • نویسنده تاریخ: شامل ۳۰۴۴ شیوه
  • Label : شامل ۲شیوه.( بیشتر در زبان آلمانی استفاده شده است)
  • یادداشت(Note): شامل ۲۰۵ شیوه
  • شمارشی (Numeric): شامل ۳۸۴۱ شیوه

نوع شیوه نامه و رشته‌ها به تفکیک موضوع:
شیوه‌های استناددهی بر اساس نوع و همچنین رشته‌های تحصیلی در ایران بر اساس لیست مصوب وزارت علوم و فناوری اطلاعات تقسیم بندی شده است.

Undefined