• انتخاب نوع فعال سازي
  • ثبت مشخصات (روش اینترنتی)
  • ارسال نظرات

 

در صورت عدم دسترسی به اینترنت، یکی از روشهای زیر برای فعالسازی پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

فارسی