بازسازی :در صورتی که در مشخصات منابع کتابخانه خود تغییراتی انجام دهید برای انجام این تغییرات در محیط واژه‌پرداز روی نشانگر بازسازی کلیک کنید .

 

هم‌چنین در صورتی که عمداً یا سهواً در استنادهای درون‌متنی یا برون‌متنی تغییری در محیط واژه‌پرداز صورت گرفته باشد با استفاده از گزینه بازسازی تغییراتِ مذکور به حالت اولیه بازمی‌گردند.و اگر منبعی را در کتابخانه تغییر دهید به طور مثال آدرس ،سال نشر یا هر مطلبی دیگر پس از کلیک بر روی بازسازی تغییراتی که در کتابخانه پژوهیار خود انجام داده‌اید در این قسمت اعمال خواهد شد .

توجه کنید که برای تغییر در استنادها حتماً باید از گزینه «ویرایش استنادها» و برای تغییر در کتابنامه از گزینه «ویرایش کتابنامه» استفاده کنید تا بعد از بازسازی به حالت اولیه بازنگردد .

بازگشت

فارسی