تصویر admin

درون متن

‏(اکرمی‌فر، ۱۳۸۴؛ ‫انتظاريان، ۱۳۸۷؛ ‫مرادبیگی، صالحی، و دادفر، ۱۳۹۵؛ ‫یاوری‌، رجبی، و فربودی جهرمی، ۱۳۹۰)

کتابنامه

‏‫اکرمی‌فر، سیدعلی. (۱۳۸۴). « مقاله: عوامل اصلی شکست صادرات نرم افزار در کشور». کتاب ماه کلیات، ج 94-95. ش 8. صص 6-15.

‏‫انتظاريان، ناهید. (۱۳۸۷). « بررسي ميزان و عوامل مؤثر بر درك كاربران از محيط رابط پايگاه‌هاي اطلاعاتي براساس مدل نيلسن». پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي.

‏‫مرادبیگی، سارا؛ صالحی، زینب؛ و دادفر، فاطمه. (۱۳۹۵، ۳۰ آذر). ساماندهی مبلمان و منظر شهری بر اساس نیازهای ساکنین (مطالعه موردی: بلوار دانشجو شهر ایلام). مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران. صص 25-32.

‏‫یاوری‌، حسین‌؛ رجبی، زینب؛ و فربودی جهرمی، ملیسا. (۱۳۹۰). آشنایی با تاریخ فرهنگ ایران. تهران: توتیا. ویرایش 3.

 

 

قالب درون متن: 
نوع مرجع: