فارسی

اکبر تقی‌یان اقدم

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

متولد  ۱۳۶۵ شهرستان مرند

پست الکترونیکagdam.akbar@iran.ir


عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

عضو پیوسته انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

عضو انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی

عضو انجمن سطوح آبگیر ایران

 
فعالیتهای پژوهشی
 
مقالات چاپ شده در مجلات ISI,ISC
1. akbar tagheianaghdam,srezahashemi,abbaskhashei,ali shahidi 2014. Effects of Various Irrigation Treatments on Qualitative and Quantitative Characteristics of
Sweet Corn . International Research Journal of Applied and Basic Sciences.
 
2.ali naghdi,aboulfazl akbarpour,seyed reza hashemi,dorsa darikandeh,akbar tagheian aghdam. Analysis of the economic struggles in municipal waste management )aras trade and industrial free zone). Journal of middle east applied science and technology
 
3. ali naghdi,ali shahidi, aboulfazl akbarpour, akbar tagheian aghdam, dorsa darikandeh.2014.clean development mechanism and the challenge ahead Journal of middle east applied science and technology
 
مقالات چاپ شده در کنفرانسها و همایشها 
۱.  اکبر تقی یان اقدم، سید رضا هاشمی ، عباس خاشعی سیوکی و علی شهیدی ۱۳۹۳.تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیواوژیکی ذرت شیرین. اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه 
۲. اکبر تقی یان اقدم، سید رضا هاشمی ، مهدی پتکچی،فریبا زینی و مصطفی محمدی آذر ۱۳۹۳.تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر مدیریت مصرف آب . اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
۳. اکبر تقی یان اقدم ،حسین باقری ، رسول ملانوروزی ، علی باسره و صدرالله میناب .۱۳۹۳.چشم انداز زیر ساخت های شهری در برنامه ریزی کلان توسعه پایدار(منطقه مورد مطالعه منطقه آزاد منطقه آزاد ارس) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
۴. اکبر تقی یان اقدم، فاطمه حاجی آبادی،لیداخطیب و مهدی پتکچی ۱۳۹۳. پایدار توسعه شهری و همسویی سیاستهای توسعه ای (منطقه آزاد اقتصادی ارس). اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
5. akbar tagheianaghdam,srezahashemi,abbaskhashei,ali shahidi 2014. Effects of Various Irrigation Treatments on Qualitative and Quantitative Characteristics of 
Sweet Corn.    اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
۶.  اکبر تقی یان اقدم، سید رضا هاشمی ، عباس خاشعی سیوکی و علی شهیدی ۱۳۹۳.تاثیر سطوح مختلف تنش کم آبی بر روی خصوصیات کیفی ذرت شیرین(هیبرید ۷۰۴). همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
۷. اکبر تقی یان اقدم ، عباس خاشعی سیوکی ، سیدرضا هاشمی و علی نقدی ۱۳۹۳. کاربرد نانو فن آوری در سازه های انتقال آب. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
۸.  اکبر تقی یان اقدم، سید رضا هاشمی ، عباس خاشعی سیوکی و علی شهیدی ۱۳۹۳. تاثیر دور آبیاری و کم آبی بر عملکرد ذرت شیرین. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 
۹. علی نقدی،ابوالفضل اکبرپور،علی شهیدی ،درسا دریکنده و اکبر تقی یان اقدم ۱۳۹۲. مکانیزم توسعه پاک و چالش های پیش روی توسعه پایدار .اولین همایش سراسری محیط زیست انرژی و پدافند زیستی
۱۰. علی نقدی،ابوالفضل اکبرپور،سید رضا هاشمی،اکبر تقی یان اقدم و درسا دریکنده.۱۳۹۲. بررسی چاش های اقتصادی پیش روی مدیزیت پس ماند شهری(منطقه آزاد تجاریو صنعتی ارس. اولین همایش سراسری محیط زیست انرژی و پدافند زیستی
۱۱. حسین خزیمه نژاد و اکبر تقی یان اقدم ۱۳۹۳. تاشیر روشهای مختلف آبیاری و کم آبیاری بر بهینه سازی و بهره وری مصرف آب. کنگره خاک و محیط زیست
۱۲. حسین خزیمه نژاد و اکبر تقی یان اقدم ۱۳۹۳. فن آوری نانو راهکاری جدید در بهره وری کشاورزی و کاهش آلودگی محیط زیست .کنگره خاک و محیط زیست 
۱۳. اکبر تقی یان اقدم، عباس خاشعی سیوکی، سید رضا هاشمی و مهدی پتکچی .۱۳۹۲ . بررسی روشهای توزیع سنتی آب و ارائه راهکارهای نوین (مطالعه موردی روستای کمار علیا از توابع شهرستان جلفا) دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
۱۴. اکبر تقی یان اقدم،رسول مظلوم شهرکی و عباس خاشعی سیوکی ۱۳۹۲. ارزیابی سنجش بهترین معادله نفوذ (مطالع موردی مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه بیرجند).اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی
۱۵. اکبر تقی یان اقدم،عباس خاشعی سیوکی و رسول مظلوم شهرکی و معمد علی نوفرستی ۱۳۹۲. ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی و ارائه راهکارهای بهبود راندمان . اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی 
۱۶.  علی شهیدی ، حسین خزاعی تبار و اکبر تقی یان اقدم ۱۳۹۳.بهینه سازی پوشش کانالهای آبیاری با مواد ژئوسنتتیک. همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
۱۷. اکبر تقی یان اقدم، سید رضا هاشمی ، عباس خاشعی سیوکی و علی شهیدی ۱۳۹۳. همایش ملی رویکردهای عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی علوم فنی مهندسی و مدیریتی در صنعت ایران-تهران 
۱۸. چاپ مقاله در سایت ستاد ویژه فناوری نانو با عنوان نانوتکنولوژی در کشاورزی: ابزارها و فنونی جدید برای توسعه‌ی پایدار
عکس: 
استان: 
تبریز