فارسی

علی افضلی

پست الکترونیک: afzali2938@gmail.com

لیسانس علوم سیاسی
فوق لیسانس مطالعات روسیه دانشگاه تهران

مربی پایه 26 با ده سال سابقه تدریس
مدیر مسئول انتشارات
ترجمه یک عنوان کتاب روسی
تالیف 2 جلد کتاب آموزش روسی
عضو شورای نویسندگان مرکز مطالعات ایران و روسیه (ایراس)
عضو انجمن علمی پدافند غیر عامل کشور
عضو مرکز مطالعات راهبردی

عکس: 
استان: 
تهران