فارسی

مصطفی توحیدی فر 

زمینه های فعالیت
طراحی محصول
پژوهش در فلسفه طراحی
سوابق تحصیلی
کارشناسی طراحی صنعتی-دانشگاه آزاد واحد مشهد-1388
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی-دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز-1392
دانشجوی دکتری فلسفه هنر-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران-1393 تا کنون
 
سوابق حرفه ای
مدیریت واحد رایانه شرکت مهندسی کاوش پی مشهد-مشهد-1383 تا 1389
طراح داخلی-شرکت طراحی گات-تهران 1389 تا 1391
مدیرت عامل شرکت طراحی والا-1393 تا کنون
 
سوابق پژوهشی
User Experience and Cultural Affordance in Product Design Process, User Experience Foundation Conference 2010
بررسی روشهای ارزیابی ایده های دارای معیارهای کیفی : مطالعه ی موردی روش فازی تاپسیس (Fuzzy TOPSIS)،نهمین دوره همایشهای ایده تا بازار، انجمن مراکز تحقیق و توسعه ایران مهر ماه 1389
تاثیر سبک زندگی ایرانیان بر فرایند طراحی لوازم خانگی، نخستین همایش ملی نقش فنآوریهای نوین در لوازم خانگی، اصفهان 1391
 
عکس: 
استان: 
تهران