فارسی

ولی الله علی زاده

پیام نگار: alizadehamoli@gmail.com

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران، گروه مدیریت گردشگری از سال 1393.

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه پژوهشگاه دولتی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران

فعالیت‌های تحقيقاتي
مقالات:
1. مقاله: ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران- بهار 91- شماره 98
2. مقاله: اقتصاد گردشگری (سمت تقاضا): مجله گردشگری علم و فرهنگ -سال اول- شماره 1 سال 92.
3. مقاله: تفکر خلاق و اثر آن در رشد اقتصادی با نگاه کارآفرینی: یک تحلیل آماری: اولین همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت- آذر 1393
4. مقاله: جایگاه صنعت گردشگری در دستیابی به اقتصاد مقاومتی – یک تحلیل داده ستانده: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری- مشهد مقدس – مهرماه 1393.
5. داور مجله علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد، تبریز.
 
کتاب:
1. ترجمه و تالیف: اقتصاد گردشگری و سیاست¬گذاری، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، 1394.
 
طرح پژوهشی:
1. همکار طرح: شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه کاربری‌های مسکونی در استان مازندران به منظور جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي، شرکت مشاوره مهندسین طرح و منظر تهران، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، 1394.
 
موضوعات پایان نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی تأثیر  حذف ربا در سیستم بانکی با عقود اسلامی بر رشد اقتصادی
پایان نامه دکتری: اقتصاد گردشگری در ایران رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه
 
سابقه تدریس
آمار و کاربرد آن در مدیریت موسسه آموزش عالی پارسا - بابلسر کارشناسی 1388 تا کنون
نرم افزار های آماری ( spss , lisrel , …)جهاد دانشگاهی و آموزشگاه های خصوصی
آمار برای آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری موسسه آزاد سنجش و دانش - موسسه آموزشی آزاد پردازش 1389 تا کنون
آمار و روش تحقیق پیام نور آمل کارشناسی 1389 تا کنون
پژوهش عملیاتی پیام نور آمل کارشناسی 1389 تا کنون
اقتصاد خرد و کلان پیام نور آمل و موسسه آموزش عالی سبز آمل کارشناسی 1389 تا کنون
اقتصاد مدیریت جهاد دانشگاهی کارشناسی ارشد فراگیر 1390 تا کنون
اقتصاد خرد و کلان جهاد دانشگاهی کارشناسی ارشد فراگیر 1390 تا کنون
توسعه اقتصادی پیام نور آمل کارشناسی 1389 تا کنون
اقتصاد ریاضی پیام نور آمل کارشناسی 1389 تا کنون
مالیه عمومی پیام نور آمل کارشناسی 1389 تا کنون
پول،ارز و بانکداری موسسه آموزش عالی پارسا - بابلسر کارشناسی 1388 تا کنون
سیاست های پولی و مالی موسسه آموزش عالی پارسا - بابلسر کارشناسی 1388 تا کنون
سازمان های پولی و مالی موسسه آموزش عالی پارسا - بابلسر کارشناسی 1388 تا کنون
دوره های اقتصاد خرد و کلان آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری موسسه آموزشی آزاد سنجش و دانش - موسسه آموزشی آزاد پردازش 1390 تا کنون
 
عکس: 
استان: 
مازندران