فارسی

سیدمحمد حسینی‌سورکی

پست الکترونیک: souraki1@Gmail.Com
 

دانش‌آموخته حوزه علميه قم

دکترای فلسفه اخلاق از دانشگاه قم

مدرس دانشگاه  و پژوهشگر حوزه علوم انسانی و اسلامی.

مدیر اجرایی فصلنامه علمی-پژوهشی نقدونظر(از سال ۱۳۸۵-۱۳۹۳)

سردبیر مجله اخلاق‌پژوهی

تسلط بر نرم افزارهای Adobe Acrobat ،  Word  و صفحه‌آرایی مجلات علمی-پژوهشی

تسلط بر نرم‌افزارهای استناددهی / Citation  همچون Zotero

آشنایی و تسلط اجمالی بر نرم‌افزارهای End Note، Mendelly  و ....

ویراستار مجلات علمی پژوهشی 

عکس: 
استان: 
قم