فارسی
علیرضا شایق
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پست الکترونیک: shayegh2010@gmail.com
 
 
عکس: 
استان: 
یزد