فارسی

مریم کهزادی طهنه
پست الکترونیک:  m.kohzadi64@gmail.com   m.kohzadi64@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی: کتابداری و اطلاع رسا نی  – دانشگاه : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه  معدل: ۱۸/۴۹
کارشناسی ارشد:کتابداری و اطلاع رسانی– دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات همدان 
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل شرایط زمینه ای بروز خلاقیت در کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بر اساس الگوی اولدهام
نمره پایان نامه با مقاله  ISC  : ۱۹/۵
معدل کل: ۱۹/۶۴
دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت اطلاعات )دانشگاه آزاد همدان ورودی مهر ۱۳۹۴ 
مقاله-سوابق پژوهشی
ISC
1-Kohzadi .M: Ali Akbar ,F .R: Faramarz , S. The Analysis of underlying conditions making creativity in librarians of    public libraries in Kermanshah province based on Oldham Model. International Journal of Basic Sciences& Applied Research.vol., 3(3),154-159. 2014.
2-Zarei, A:  Maryam , K. T. : khashayar , H. The Role of Information Technology (IT) On Hospital Librarys Demands And Service Delivery  to Improve Health Quality in Health Education Centers in  Hamedan ,International Journal of Basic Sciences& Applied Research.
3- نقش فن آوري اطلاعات در کتابخانه های بیمارستانی جهت ارائه خدمات برای ارتقاء کیفیت سلامت در مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان
 
 
مهارتهای نرم افزاری
آشنایی بانرم افزار های office
آشنایی با نرم افزار های کتابخانه ای سیمرغ و آذرخش
آشنایی با نرم افزار حسابداری سکان و حسابداری 
 
عکس: 
استان: 
کرمانشاه