به مناسبت هفته پژوهش در اصفهان کارگاه آموزشی نرم افزار «پژوهیار» در  روز دوشنبه 23 آذر ماه ۱۳۹4از ساعت ۱۳ الی 17 در کانون همدانیان و با حضور 12 نفر از پژوهشگران این شهر برگزار شد.

مباحث مطرح شده در کارگاه

1.      بيان اهميت استناد و مسائل مبتلا به آن در تحقيقات 

2.      بيان كاركردهاي اصلي:  مجموعه سازی ، سازماندهی، تجزیه، تحلیل منابع، استناددهی و ابرپژوهيار

3.      بيان كاركردهاي: ایجاد کتابخانه مجازی، ورود اطلاعات (منابع و مآخذ)، جستجو در وب:

4.      بيان كاركرد ورود منابع و مآخذ به صورت دستی (تایپ اطلاعات)

5.      بيان كاركرد ذخیره به صورت روش راست کلیک بر نتایج جستجوی پایگاه ها

6.      بيان كاركرد افزودن آیتم ها با شناسه

7.      بيان كاركرد درج منابع ذخیره شده

8.      بيان كاركرد سطل بازیافت

9.      بيان كاركرد زیرمجموعه جدید

10.  بيان كاركرد افزونه پژوهيار در word

11.  دسترسی به ابر پژوهیار

در پایان به کاربران شرکت کننده در این کارگاه گواهی کاربری پژوهیار اعطا خواهد شد.

فارسی
تصویر: