فارسی

سرکار خانم مهدیه صائب

پست الکترونیک: 
mahdie.saeb@gmail.com
mahdie.saeb@tmu.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه بیرجند در سال 1384

کارشناسی‌ارشد منطق ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387

دانشجوی دکترای تخصصی ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی

تدریس ریاضی در دبیرستان‌های بیرجند

همکاری با صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی به عنوان نویسنده

عکس: 
استان: 
خراسان جنوبی