فارسی

جناب آقای مهدی اسپوتین

پست الکترونیک: ms.spootin@gmail.com

کارشناس فرهنگی وهنری اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتستان (استان بوشهر)
دارای مدرک کارشناسی اصلاح و تربیت
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

عکس: 
استان: 
بوشهر