بعد از نصب نرم افراز در دسکتاپ «پژوهیار» ظاهر می‌شود. با کلیک روی آیکن پژوهیار، نرم‌افزار اجرا خواهد شد. این قاب شامل سه ستون اطلاعاتی است. با انتخاب مرز بین ستون‌ها توسط نشانگر موس و حرکت دادن آن‌ها می‌توانید اندازه هر یک از بخش‌ها را به دلخواه تغییر دهید. 

نمایش قاب پژوهیار

 

بازگشت

 

 

 

ستون یک

ستون دو

ستون سه

فارسی