کارگاه آموزشي پژوهيار در تاريخ 15 شهریور ماه در دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران  با حضور اساتيد و اعضاي هيئت علمي آن مركز و با تدریس سرکار خانم سلطانی و جناب آقای عافیت طلب  از مدرسان رسمی پژوهیار برگزار شد.

اين كارگاه به مدت 5 ساعت با حضور 15 نفر از اساتيد برگزار گرديد.

آغاز به كار با ارائة مقدماتي از نظم در نگارش و اخلاق پژوهش و انواع شيوه‌هاي استناددهي همراه بود و سپس با معرفي اجمالي نرم افزار و بخش‌هاي مختلف آن ادامه پيدا كرد.

از آنجا كه اساتيد خود داراي تأليفات و پژوهشهاي متعددی بودند به دشواري امر بازیابی منابع و استناددهي واقف بودند و مشكلات را به خوبي ميشناختند لذا پيشروي کارگاه و سؤالات بسيار خوب و قابل استفاده بودنددر این کارگاه تمام بخشهاي نرمافزار به صورت تفصيلي توضيح دادهشد.

فارسی
تصویر: