فایل نصب «پژوهیار» از طریق دیسک فشرده یا وب سایت «پژوهیار» قابل دسترسی و زبان نصب به سه . زبان فارسی، عربی، انگلیسی قابل تنظیم و شروع به کار است. در ادامه برای نصب ملزم به انتخاب "موافقتنامه را پذیرفتم" هستید.

 

 

مراحل ثبت و فعالسازی «پژوهیار»

 

 

بازگشت

فارسی