درج کتابنامه :با استفاده از گزینه درج کتابنامه، می‌توان سیاهه‌ای از منابع به‌کاررفته در متن تهیه کرد. کتابنامه را با عنوان فهرست منابع، فهرست مآخذ، منابع و مآخذ و عبارت‌های مشابه آن در متون ذکر کرده‌اند.

 

برای ایجاد کتابنامه، نشانگر موس را در قسمتی که قصد دارید کتابنامه را ایجاد کنید (که عموماً در انتهای مقاله یا فصل کتاب است) قرار دهید و روی آیکن درج کتابنامه کلیک نمایید. به این ترتیب کتابنامه‌ای مشابه نمونه زیر ایجاد می‌شود.

 

 

 

 

بازگشت

فارسی