تنظیمات : در صورتی که به هر دلیلی نیاز به تغییر شیوه استناد باشد می‌توان از گزینه تنظیمات استفاده کرد. به یاد داشته باشید که در هر متن تنها امکان استفاده از یک شیوه استناد وجود دارد و در صورت استفاده از گزینه تنظیمات و تغییر در شیوه استناد، تمامی استنادها به شیوه‌ای که انتخاب شده تغییر پیدا خواهند کرد .

 

 

بازگشت

فارسی