سازماندهی

توصیف و طبقه بندی منابع و محتوای آن، ویژگی‌ها، و اسناد به‌گونه‌ای که برای کسانی که در جست‌وجوی این اسناد یا پیام‌های نهفته در آنها هستند، دسترس پذیر و قابل بازیابی هستند. این ویژگی در پژوهیار از طریق اختصاص برچسب، یادداشت‌ها، ترتیب الفبایی و امکان جستجو هر یک از آن‌ها میسر است

برای سازمان‌دهی آیتم‌ها ابتدا باید مجموعه‌ی جدیدی را متناسب با نیاز خود ایجاد کنید. پس از ذخیره آیتم در این مجموعه می‌توانید برای هر آیتم به طور جداگانه یادداشت بنویسید. همچنین می‌توان به آن‌ها برچسب اختصاص داد و آیتم‌ها را ویرایش کرد. با استفاده از کشیدن و انداختن می‌توان آیتم‌ها را در مجموعه‌های مختلف ذخیره کرد.