مراحل ثبت و فعالسازی پژوهیار

  • انتخاب نوع فعال سازي
  • ثبت مشخصات (روش اینترنتی)
  • ارسال نظرات

 

در صورت عدم دسترسی به اینترنت، یکی از روشهای زیر برای فعالسازی پیشنهاد می شود